Caută

500g,, inalbitor cu percarbonat de sodiu, pe baza de oxigen activ, Terra

500g,, inalbitor cu percarbonat de sodiu, pe baza de oxigen activ, Terra

Inalbitor pe baza de oxigen activ.Inalbeste, scoate petele, indeparteaza mirosul din tesaturi. Ideal pentru rufele bebelusilor si scutece. Se poate folosi impreuna cu nucile de sapun. Obtinut din materii prime naturale, practic nelimitate si non-toxice.

Detalii


19,82 lei cu TVA

5 Produse din aceeasi categorie:

Ingrediente: >30% percarbonat de sodiu, > 30% bicarbonat de sodiu, < 30% soda calcinata.

Fabricat in Romania. 

Percarbonatul de sodiu este obtinut din materii prime naturale, practic nelimitate si non-toxice (sare, apa, creta).

Percarbonatul de sodiu este ingredientul activ din acest inalbitor, el albeste si scoate petele de pe rufe si in contact cu apa se descompune in:
- carbonat de sodiu sau soda de rufe si
- peroxid de hidrogen (apa oxigenata), inalbitor pe baza de oxigen.
Nu contine clor, fosfati, inalbitor optic.
Scoate petele de ceai, cafea, vin rosu, iarba, petele de fructe, transpiratia si sangele.
Rufele se ingalbenesc datorita calcarului din apa, cu ajutorul percarbonatului nu veti mai avea aceasta problema, rufele vor deveni stralucitor de albe.

Inalbitorul este activ de la temperatura de 30 de grade Celsius, dar actioneaza optim incepand de la temperatura de 50 de grade Celsius.

Pentru inalbirea rufelor adaugati o lingura de inalbitor impreuna cu detergentul, iar pentru scoaterea petelor, doua linguri.

Pentru pete sau rufe foarte murdare, lasati rufele in apa impreuna cu 1 lingura de inalbitor, timp de cateva ore, inainte sa le spalati.

Se pastreaza departe de caldura si de lumina directa a soarelui, intr-un loc uscat.

Iritant pentru ochi si piele, periculos in caz de ingerare. In cazul contactului cu ochii, clatiti cu apa si consultati medicul.

Distribuitor: Ecoera

 

Fisa tehnica de securitate

Conform Regulamentului 1907/2006.CE

Inalbitor cu percarbonat de sodiu

Editat 14.06.2016

 

1.       Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii

 

1.1.      Element de identificare a produsului

 

Denumirea comercială

:

Inalbitor cu percarbonat de sodiu

 

Denumire substanta

:

PERCARB

Nr. CAS

:

 

Nr.CE

:

 1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/amestecului : agent de indepartare a petelor pe baza de oxigen activ

Restrictii recomandate in timpul utilizarii : In acest moment nu avem inca informatii privind restrictiile de utilizare. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa tehnica de securitate imediat ce vor fi disponibile.


1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate


Societatea : S.C. Ecoera Plan S.R.L.
Telefon : 0720.530.224

Adresa electronica (e-mail) : info@amorebio.ro; eco@ecoera.ro1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta : +40 720.530.2242. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC:
Clasa de pericol: Lezarea grava/iritarea ochilor
Categoria de pericol: Categoria 1
Fraze de pericol: H318

Pentru textul complet al acestor fraze H mentionate in aceasta sectiune, se va consulta Sectiunea 16.

Clasificare conforma cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE:
Clasificare: Iritant (Xi)
Fraze de risc: R36/R38
Pentru textul complet al frazelor R mentionate in acest paragraf, se va consulta paragraful 16.


Cele mai importante efecte adverse
Sanatatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11.
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

Risc chimic si fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati capitolul 9
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

Efecte potentiale asupra mediu : Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, consultati capitolul 12
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare


2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC

Simboluri de pericol :

Cuvant de avertizare : Pericol

Fraze de pericol : H319: provoaca o iritare grava a ochilor
H315: provoaca iritarea pielii
H302 Nociv in caz de inghitire.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.

Fraze de precautie

Prevenire
: P220 A se pastra/depozita departe de imbracaminte/materiale combustibile.
P280 Purtati manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/ echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.

Raspuns
: P305 + P351 + P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
P370 + P378 In caz de incendiu: Se va folosi apa pentru stingere.

Depozitare
: P401 A se depozita intr-un loc uscat, la temperaturi care nu depasesc 40 °C
2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informatii suplimentare.3. Compozitie/ informatii privind componentii

3.1. Substante

Denumire chimica
Date de identificare
Continut (%)

Percarbonat de sodiu
CAS 15630-89-4
EC 239-707-6
MIN 30%


Bicarbonat de sodiu


CAS 144-55-8
EC 205-633-8
MIN 30%
SODA CALCINATA CAS 497-19-8
EC 207-838-8 MAX 30%
4. Masuri de prim ajutor
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale : In caz de respiratie neregulata sau de stop respiratoriu se va aplica respiratie artificiala. Nu se va face resuscitare tip gura-la-gura. Nu se va administra nimic pe cale orala unui accidentat care si-a pierdut cunostinta sau are convulsii.Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se va consulta un imediat un medic.

Daca se inhaleaza : Se va avea grija ca persoana sa aiba aer proaspat.Daca apar manifestari neplacute solicitati un consult medical.

In caz de contact cu pielea : Se va spala imediat cu foarte multa apa.Daca iritatia persista se va chema un medic.

In caz de contact cu ochii : Se va clati imediat si din abundenta cu apa, inclusiv sub pleoape, timp de cel putin 10 minute.Se va proteja ochiul intact.Se va chema de urgenta medicul.

Daca este ingerat : Se va curata gura cu apa si se va bea apoi multa apa.NU se va induce stare de voma.Se va chema de urgenta medicul.


4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare


Efecte : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare


4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatologic.
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare


5. Masuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzatoare : Apa sub forma de spray sau vapori

Mijloace de stingere necorespunzatoare : Nu exista informatii disponibile.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza
Nu exista informatii disponibile.

Mijloace de stingere corespunzatoare : Apa sub forma de spray sau vapori

Mijloace de stingere necorespunzatoare : Nu exista informatii disponibile.
6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala
6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta: Precautii obisnuite in folosirea chimicalelor.
6.2 Precautii pentru mediul inconjurator: Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de canalizare.
6.3 Metode si material pentru izoalrea incendiilor si pentru curatenie: Se va aduna mecanic si se va transfera in containere etichetate corespunzator.
6.4 Trimiteri catre alte sectiuni: Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8.
7. Manipularea si depozitarea
7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate: Nu va fi lasat niciodata sa intre in contact cu apa in timpul manipularii sau depozitarii. Se va proteja de orice contaminare. Se va folosi numai echipament curat.
Masuri de igiena: Se vor dezbraca imediat hainele si incaltamintea contaminate. Se va evita contactul cu pielea, ochii, imbracamintea. Se vor spala mainile inainte de pauze si la sfarsitul programului de lucru. A se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale. Fumatul, mancatul si bautul sunt interzise in spatiul de utilizare.
7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Cerinte pentru spatiile de depozitare si containere : A se pastra in ambalajul original
A se pastra ambalajul inchis
Se va feri departe de lumina directa a soarelui.

Masuri de protectie impotriva incendiului si a exploziei: A se pastra departe de materiale combustibile. Rsic de explozie a recipientilor inchisi daca sunt intens incalziti.
8. Controale ale expunerii/ protectia personala

8.1. Parametri de control

Alte valori limita de expunere

Informatii suplimentare : Limita generala de expunere la praf:
Fractie alveolara (A) : 10 mg/m3
Fractie inhalabila (E): 3 mg/m3
Lista AGW si BAT 2006

8.2. Controale ale expunerii
Echipamentul individual de protectie

Protectia mainilor: Sfat: material potrivit pentru manusi: PVC, cauciuc
Protectia ochilor. Sfat: Ochalri de protectie in cazul formarii de praf.

9. Proprietatile fizice si chimice
9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Forma : pulbere

Culoare : alb

Miros : inodor

pH (1g/l H2O) : 10 - 11


punctul de topire/intervalul de temperatura de topire : nedeterminat

Temperatura de fierbere/interval de temperatura de fierbere : nu se aplica

Punctul de aprindere : nu se aplica

Limita superioara de explozie : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs.
Limita inferioara de explozie
: In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs.
Presiunea de vapori : nu se aplica

Densitatea de vapori relativa : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs.

Solubilitate in apa: : solubil

Coeficientul de partitie: n-octanol/apa : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs.
9.2 Alte informatii
Nu exista informatii disponibile.

10. Stabilitate si reactivitate
10.1. Reactivitate. Sfat: Nu eista informatii disponibile.

10.2. Stabilitate chimica
Sfat : Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Nu exista informatii disponibile.


10.4. Conditii de evitat
Conditii de evitat : Se va evita umiditatea.
Se vor evita temperaturi ce depasesc 60 °C, lumina directa a soarelui precum si contactul cu surse de caldura.


10.5. Materiale incompatibile
Materiale de evitat : acizi
substante alcaline
materiale inflamabile


11. Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Acute toxicity of the hazardous ingredients:

Sodium Percarbonate, CAS-Nr.: 15630-89-4
LD50 (oral, rat): 1075 mg/kg (literature value)
LC50 (inhalative, rat, 4h): >4,58 mg/L (literature value)
Sodium Carbonate; CAS-Nr.: 497-19-8
LD50 (oral, rat): > 2000 mg/kg (literature value)
LD50 (dermal, rabbit): > 2000 mg/kg (literature value)
LC50 (inhalative, rat, 2h): 2,3 mg/L

Iritatie:

Iritatia ochilor si a pielii poate fi posibila, cat si a sistemului respirator.

12. Informatii ecologice

12.1. Toxicitate
Sodium Percarbonate; CAS-Nr.:
Nu exista informatii disponibile.
Sodium Carbonate; CAS-Nr.: 497-19-8
Fish mortality: Lepomis macrochirus/LC50 (96h): 300 mg/L
Aquatic Invertebrates. Daphnia magna/EC50(48h): 265 mg/

12.2. Persistenta si degradabilitate
Nu exista informatii disponibile.

12.3. Potential de bioacumulare


Observatii : Nu se bioacumuleaza.

12.4. Mobilitate in sol

Nu exista informatii disponibile
12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Nu exista informatii disponibile

12.6. Alte efecte adverse

Nu exista informatii disponibile


13. Consideratii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deseurilor
Produs : . Este necesara o leiminare speciala conform cu reglementarile locale.

Ambalaje contaminate : Ambalajele pot fi refolosite sau eliminate dupa folosire. Consultatu autoritatiele locale14. Informatii referitoare la transport

Produsul nu este clasificat ca produs periculos in sensul reglementarilor de transport.


15. Alte informatii

Text format din fraze R ce se refera la subtitlurile 2 si 3.

R36/38 Iritant pentru ochi si pentru piele.

Textul complet al frazelor H referit in sectiunile 2 si 3.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

Informatii suplimentare

Alte informatii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste informatii sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distributia, utilizarea si eliminarea in conditii corespunzatoare de securitate si de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de garantie. Informatiile se refera numai la produsul specificat si nu pot fi valabile cand acest produs se gaseste in combinatie cu orice alt produs sau in orice proces de fabricatie fara specificatie expresa.

Distribuitor: SC Ecoera Plan SRL

Str. Theodor Aman nr. 28/1 sector 1 Bucuresti

Tel. 0720.530.224

Email: eco@ecoera.ro

Nu exista nici un comentariu inca.

Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Finalizare comanda

Caută